มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ที่จะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดและเงินทุนเป้าหมายของธุรกิจความจำเป็นในการบริหารจัดการข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกรูปแบบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำให้รวดเร็วแต่อาจขาดความรอบคอบ สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับ กฎหมายน้อย โดยธุรกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจำหน่ายเทป ซีดี

2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำธุรกิจเพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยจำแนกความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กับประเภทที่ไม่จำกัดจำนวนโดยหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำได้ยากขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน

2.2 บริษัท จำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมาก จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารรูปคณะกรรมการ และบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ์

( ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนบริษัท ให้ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes