สิ่งที่บริษัท(นายจ้าง)ควรรู้? เกี่ยวกับประกันสังคม

สิ่งที่บริษัท(นายจ้าง)ควรรู้? เกี่ยวกับประกันสังคม

เมื่อท่านได้จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยถูกต้องตามกฏหมายแล้ว และบริษัทของท่านมีการจ้างคนเข้ามาทำงาน ท่านมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้างานวันแรก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้างของท่านเอง เพราะประกันสังคมมีกฎหมายคุ้มครองนายจ้าง-ลูกจ้างที่ดี และมีสิทธิประโยชน์หลายประการ ในยามที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน
และเมื่อบริษัทของท่านเข้าระบบประกันสังคมแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักเงินเดือนลูกจ้างร้อยละ 5 (ไม่เกิน 750 บ.) และเงินของบริษัทอีกร้อยละ 5 เท่ากัน ในแต่ละเดือน และนำส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ๆมักจะให้สำนักงานบัญชี เป็นผู้ดูแลให้

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ให้ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

เอกสารสำหรับจดขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

 1. ฟอร์มจากประกันสังคมดังนี้
  1. สปส.1-01
  2. สปส.1-03/1
  3. สปส.1-02
  4. สปส.6-07
  5. สปส.9-02
  6. สปส.1-03
  7. ฟอร์มรายชื่อพนักงาน
  8. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน ของลูกจ้างทุกคนๆละ 1 ชุด
 4. สำเนาหนังสือรับรอง และ บอจ.5 จำนวน 1 ชุด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนา ภ.พ.20, ภ.พ.01และ ภ.พ.01.1 (กรณี บริษัทฯเข้า VAT)
 5. เอกสารที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ดังนี้
  1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ ฉบับจริง 1 ชุด
  2. กรณีเช่าสถานประกอบการ ต้องมีสัญญาเช่า ระหว่าง เจ้าของสถานที่เช่ากับ บริษัทฯ ใช้สำเนาสัญญาเช่าจำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการใช้ หน้าแรก และ หน้าบุคคลที่เป็นเจ้าบ้าน 1 ชุด
  4. กรณีไม่มีเจ้าบ้าน ต้องมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ คือ สำเนาสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคารพร้อมที่ดิน ที่ออกจากกรมที่ดิน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน/เจ้าของกรรมสิทธิ์1ชุด
  6. กรณีให้เช่าช่วงต้องมี หนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าคนแรกด้วย(ฉบับจริง) 1 ชุด
  7. แผนที่ 1 ชุด
  8. ภาพถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ 1-2 รูป จำนวน 1 ชุด

สถานที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง เข้าระบบประกันสังคม

นายจ้างที่ประสงค์จดทะเบียนขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 (แยกตามจังหวัด)

โรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
ปี 2564 มีเพิ่มโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) รพ.พิษณุโลกฮอลพิทอล
2) รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง (กรุงเทพ) 3) รพ.ศิริเวช ลำพูน 4) รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ปราจีนบุรี) และเปลี่ยนชื่อใหม่ รพ.พีเอ็มจี (กรุงเทพ) เดิม รพ.พระราม2

กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลของรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*
รพ.กลาง*
รพ.จุฬาลงกรณ์
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์*
รพ.ตากสิน*
รพ.ตำรวจ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*
รพ.พระมงกุฏเกล้า
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.ราชวิถี (สธ)
รพ.รามาธิบดี
รพ.ราชพิพัฒน์*
รพ.เลิดสิน (สธ)
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ *
รพ.ศิริราช*
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า*
รพ.สิรินธร*
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ*

สถานพยาบาลของเอกชน

รพ.กล้วยน้ำไท
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฏร์ ประชาชื่น
รพ.เกษมราษฏร์ รามคำแหง
รพ.นวมินทร์
รพ.นวมินทร์ 9
รพ.บางนา 1
รพ.บางปะกอก 8
รพ.บางไผ่
รพ.บางมด
รพ.บี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์
รพ.ประชาพัฒน์
รพ.เปาโล โชคชัย 4
รพ.เปาโล เกษตร
รพ.พีเอ็มจี
รพ.เพชรเกษม 2
รพ.เพชรเวช 
รพ.แพทย์ปัญญา
รพ.มเหสักข์
รพ.มงกุฎวัฒนะ
รพ.มิชชั่น กรุงเทพ
รพ.ราษฎร์บูรณะ
รพ.ลาดพร้าว
รพ.วิภาราม
รพ.ศิครินทร์
รพ.ซีจีเอช สายไหม
รพ.สุขสวัสดิ์
รพ.หัวเฉียว

รายจังหวัด

กระบี่

รพ.กระบี่ (สธ)*

กาญจนบุรี

รพ.ค่ายสุรสีห์
รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)*
รพ.มะการักษ์ (สธ)*

กาฬสินธุ์

รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)*

กำแพงเพชร

รพ.กำแพงเพชร (สธ)*

ขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น (สธ)*
รพ.ชุมแพ (สธ)*
รพ.ศรีนครินทร์

จันทบุรี

รพ.พระปกเกล้า (สธ)*

ฉะเชิงเทรา

รพ.พุทธโสธร (สธ)*
รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา*
รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ *

ชลบุรี

รพ.ชลบุรี (สธ)*
รพ.พนัสนิคม (สธ)*
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา*
รพ.เมืองพัทยา*
รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
รพ.ปิยะเวชช์บ่อวิน
รพ.แหลมฉบัง (สธ)* 
รพ.พญาไทศรีราชา*
รพ.วิภารามแหลมฉบัง* 
รพ.วิภาราม อมตะนคร 
รพ.เอกชล 2*

ชัยนาท

รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)*

ชัยภูมิ

รพ.ชัยภูมิ (สธ)*

ชุมพร

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สธ)*

เชียงราย

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ) *
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์*

เชียงใหม่

รพ.นครพิงค์ (สธ)*
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่*
รพ.สันป่าตอง (สธ)*
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ*
รพ.เทพปัญญา*
รพ.ราชเวชเชียงใหม่*
รพ.ลานนา*

ตรัง

รพ.ตรัง (สธ)*

ตราด

รพ.ตราด (สธ)*

ตาก

รพ.แม่สอด (สธ)*
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สธ)*

นครนายก

รพ.นครนายก (สธ)*
รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นครปฐม

รพ.จันทรุเบกษา
รพ.นครปฐม (สธ)*
รพ.เมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง (สธ)*
รพ.เทพากร*

นครพนม

รพ.นครพนม (สธ)*

นครราชสีมา

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (สธ)*
รพ.ปากช่องนานา (สธ)*
รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*
รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รพ.ป.แพทย์

นครศรีธรรมราช

รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ทุ่งสง (สธ)*
รพ.ท่าศาลา (สธ)*
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*
รพ.สิชล (สธ)*

นครสวรรค์

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)*
รพ.ร่มฉัตร

นนทบุรี

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน*
รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)*
สถาบันบำราศนราดูร (สธ)*
รพ.กรุงไทย*
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
รพ.วิภารามปากเกร็ด*

นราธิวาส

รพ.นราธวิาสราชนครินทร์ (สธ)*
รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*

น่าน

รพ.น่าน (สธ)*

บุรีรัมย์

รพ.นางรอง (สธ)*
รพ.บุรีรัมย์ (สธ)*

บึงกาฬ

รพ.บึงกาฬ (สธ)*

ปทุมธานี

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพ.ปทุมธานี (สธ)*
รพ.การุญเวช ปทุมธานี*
รพ.ปทุมเวช
รพ.แพทย์รังสิต
รพ.ภัทร-ธนบุรี *

ประจวบคีรีขันธ์

รพ.ค่ายธนะรัชต์*
รพ.บางสะพาน (สธ)*
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (สธ)*
รพ.หัวหิน (สธ)*

ปราจีนบุรี

รพ.กบินทร์บุรี (สธ)*
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ)*
รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

ปัตตานี

รพ.ปัตตานี (สธ)*

พระนครศรีอยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)*
รพ.เสนา (สธ)*
รพ.การุญเวช อยุธยา *
รพ.ราชธานี *
รพ.ราชธานีโรจนะ *

พะเยา

รพ.เชียงคำ (สธ)*
รพ.พะเยา (สธ)*
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พังงา

รพ.ตะกั่วป่า (สธ)*
รพ.พังงา (สธ)*

พัทลุง

รพ.พัทลุง (สธ)*

พิจิตร

รพ.พิจิตร (สธ)*

พิษณุโลก

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.พุทธชินราช (สธ)*
รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร
รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล

เพชรบุรี

รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*

เพชรบูรณ์

รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)*

แพร่

รพ.แพร่ (สธ)*

ภูเก็ต

รพ.ป่าตอง (สธ)*
รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)*
รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รพ.มิชชั่นภูเก็ต

มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม (สธ)*
รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม*

มุกดาหาร

รพ.มุกดาหาร (สธ)*

แม่ฮ่องสอน

รพ.ศรีสังวาลย์ (สธ)*

ยโสธร

รพ.ยโสธร (สธ)*

ยะลา

รพ.เบตง (สธ)*
รพ.ยะลา (สธ)*

ร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด (สธ)*

ระนอง

รพ.ระนอง (สธ)*

ระยอง

รพ.ระยอง (สธ)*
รพ.มงกุฎระยอง*
รพ.จุฬารัตน์ระยอง*

ราชบุรี

รพ.ดำเนินสะดวก (สธ)*
รพ.บ้านโป่ง (สธ)*
รพ.โพธาราม (สธ)*
รพ.ราชบุรี (สธ)*
รพ.ซานคามิลโล *

ลพบุรี

รพ.บ้านหมี่ (สธ)*
รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)*
รพ.อานันทมหิดล

ลำปาง

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี*
รพ.ลำปาง (สธ)*

ลำพูน

รพ.ลำพูน (สธ)*
รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล
รพ.ศิริเวช ลำพูน

เลย

รพ.เลย (สธ)*

ศรีสะเกษ

รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*

สกลนคร

รพ.สกลนคร (สธ)*
รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สธ)*

สงขลา

รพ.สงขลา (สธ)*
รพ.สงขลานครินทร์
รพ.หาดใหญ่ (สธ)*
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่

สตูล

รพ.สตูล (สธ)*

สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ (สธ)*
รพ.บางพลี (สธ)*
รพ.สมุทรปราการ (สธ)*
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ *
รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต *
รพ.โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค *
รพ.บางนา 2 *
รพ.บางนา 5 * 
รพ.บางปะกอก 3 *
รพ.เปาโล สมุทรปราการ
รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ * 
รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ *
รพ.รวมชัยประชารักษ์ * 
รพ.ศิครินทร์ * 
รพ.สำโรงการแพทย์* 
รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
รพ.เปาโล พระประแดง

สมุทรสงคราม

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*

สมุทรสาคร

รพ.กระทุ่มแบน (สธ)*
รพ.บ้านแพ้ว (สธ)*
รพ.สมุทรสาคร (สธ)*
รพ.มหาชัย 2 *
รพ.มหาชัย 3 *
รพ.วิภาราม สมุทรสาคร
รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย *
รพ.วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร *

สระแก้ว

รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว (สธ)*

สระบุรี

รพ.พระพุทธบาท (สธ)*
รพ.สระบุรี (สธ)*
รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี

สิงห์บุรี

รพ.สิงห์บุรี(สธ)*
รพ.อินทร์บุรี(สธ)*

สุโขทัย

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)*
รพ.สุโขทัย (สธ)*

สุพรรณบุรี

รพ.เจ้าพระยายมราช (สธ)*
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สธ)*
รพ.อู่ทอง (สธ)*

สุราษฏรธ์านี

รพ.เกาะสมุย (สธ)*
รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ)*

สุรินทร์

รพ.สุรินทร์ (สธ)*

หนองคาย

รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ)*
รพ.หนองคาย (สธ)*

หนองบัวลำภู

รพ.หนองบัวลำภู (สธ)*

อ่างทอง

รพ.อ่างทอง (สธ)*

อำนาจเจริญ

รพ.อำนาจเจริญ (สธ)*

อุดรธานี

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.อุดรธานี (สธ)*
รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (สธ)*

อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*

อุทัยธานี

รพ.อุทัยธานี (สธ)*

อุบลราชธานี

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.วารินชำราบ (สธ)*
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (สธ)*

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ)
มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนั้นๆ เป็นเครือข่าย


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม

สายด่วน โทร. 1506 กระทรวงแรงงาน
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes