Line id : @biztimes
082-009-7793
รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับทำเว็บไซต์ ทั่วประเทศ

Your cart

หลักเกณฑ์การจัดทำดวงตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

หลักเกณฑ์การจัดทำดวงตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ดังต่อไปนี้
1. ดวงตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     (1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
     (2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
     (3) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
     (4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
     (5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
     (6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
     (7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
     (8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเยเนวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
     (9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การ ระหว่างประเทศขอสงวนไว้
     (10) สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย
2. ดวงตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีตรามีชื่อห้างหุ้นส่วน บริษัท ชื่อในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย
3. กรณีขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญมากกว่า 1 ดวง ให้ผู้ขอจดทะเบียนระบุให้ชัดเจนไว้ในรายการจดทะเบียนอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบว่าดวงตราดวงใดใช้ในกรณีใด 4. บริษัทจะขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญหรือไม่ก็ได้เว้นแต่อำนาจกรรมการ จะระบุว่าต้องประทับตราสำคัญบริษัทก็ต้องขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญด้วย

การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อก่อนต้องมีอย่างน้อย 7 คนแต่ปัจจุบันมีแค่ 3 คน ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว และสามารถยื่นจดภายในวันเดียวได้ด้วยการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชนผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนๆละ 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก ที่จะใช้จดทะเบียนบริษัท

หากเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ เอกสารที่จะใช้จดทะเบียนบริษัทก็ใช้เพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เราต้องเรียกผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนมาประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะจด โดยต้องมีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 1. ชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อต้องสอดคล้องหรือมีความหมายเหมือนกัน เช่น CAT FOOD CO.,LTD. อาจใช้ภาษาไทยเป็น “บริษัท แคท ฟู้ด จำกัด” หรือ “บริษัท อาหารแมว จำกัด” หรือ “บริษัท ซีเอที ฟู้ด จำกัด” ก็ได้ทั้ง 3 ชื่อ
 2. ตราประทับบริษัท ถ้าบริษัทกำหนดให้อำนาจลงนาม ต้องมีตราประทับด้วย เราต้องออกแบบตราประทับให้ถูกกฏ ( ***อ่านกฎเกณฑ์การทำตราประทับบริษัทที่ลิ้งค์นี้ ) แต่หากอำนาจลงนาม ระบุว่าลงนามอย่างเดียว เราก็ไม่ต้องทำตราประทับ ซึ่งจดทะเบียนในรูปบริษัทจะกำหนดอำนาจแบบมีหรือไม่มีตราประทับก็ได้ แต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบังคับว่าต้องมีตราประทับด้วย
 3. ทุนจดทะเบียนบริษัท
 4. กรรมการอำนาจลงนาม
 5. ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนเข้าชื่อซื้อหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท
 7. วัตถุประสงค์ ประเภทธุรกิจของบริษัท
 8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลเหล่านี้หากท่านยังไม่มีประสบการณ์ เรายินดีให้คำปรึษาฟรี โทร 082-009-7793 หรือ line id : @biztimes

ฟอร์มจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ ที่ต้องมีก่อนไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

 1. ฟอร์มที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัท ต้อง download และ Print ออกมาให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเซ็นให้ครบทุกตำแหน่ง เช่น บอจ.1,2,3 และ 5 ,รายงานการประชุม ,ข้อบังคับ ,สสช.1 ,หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ โดยฟอร์มต่างๆ download ได้จากลิ้งนี้ : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
 2. ใบจองชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนๆละ 1 ชุด
 4. แผนที่ตั้งบริษัท โดยวาดในฟอร์มที่ download จากลิ้งค์ข้อ 1
 5. ตราประทับตัวจริง
 6. กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบสำเนาเอกสารผู้รับรองลายมือชื่อด้วย

หากท่านทำครบตามนี้ทั้งหมาด ก็สามารถยื่จดได้ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทุกเขตทั่วประเทศ แต่หากท่านมีปัญหาติดขัดด้านใด ปรึกษาเราฟรี โทร 082-009-7793 หรือ line id : @biztimes

รับจดทะเบียนบริษัทสุราษฎร์ธานี

รับจดทะเบียนบริษัทสุราษฎร์ธานีโทร.082-009-7793

สุราษฎร์ธานีมี 19 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทสุราษฎร์ธานีทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอนสัก
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเกาะสมุย
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเกาะพะงัน
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอไชยา
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าชนะ
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านตาขุน
 10. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพนม
 11. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าฉาง
 12. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านนาสาร
 13. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านนาเดิม
 14. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเคียนซา
 15. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงสระ
 16. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพระแสง
 17. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพุนพิน
 18. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอชัยบุรี
 19. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวิภาวดี

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 7728 1328 , 0 7721 0303 โทรสาร. 0 7728 2584 suratthani@dbd.go.th

(สาขาเกาะสมุย) กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
119/18 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-427034


รับจดทะเบียนบริษัทสตูล

รับจดทะเบียนบริษัทสตูล โทร.082-009-7793

สตูลมี 7 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทสตูลทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองสตูล
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอควนโดน
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอควนกาหลง
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าแพ
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอละงู
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทุ่งหว้า
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอมะนัง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท สตูล

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
4 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาณ อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 0 7473 0227-8 โทรสาร. 0 7473 0227 satun@dbd.go.th


รับจดทะเบียนบริษัทสงขลา

รับจดทะเบียนบริษัทสงขลา โทร.082-009-7793

สงขลามี 16 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทสงขลาทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองสงขลา
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสทิงพระ
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอจะนะ
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาทวี
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเทพา
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสะบ้าย้อย
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอระโนด
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกระแสสินธุ์
 9. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอรัตภูมิ
 10. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสะเดา
 11. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหาดใหญ่
 12. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาหม่อม
 13. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอควนเนียง
 14. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางกล่ำ
 15. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสิงหนคร
 16. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคลองหอยโข่ง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท สงขลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
5 ถนนศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7425 2457-8 โทรสาร. 0 7425 2459 songkhla@dbd.go.th


รับจดทะเบียนบริษัทระนอง

รับจดทะเบียนบริษัทระนอง โทร.082-009-7793

ระนองมี 5 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทระนองทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองระนอง
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอละอุ่น
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกะเปอร์
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกระบุรี
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสุขสำราญ

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท ระนอง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0 7782 3743 , 0 7782 1674 โทรสาร. 0 7782 1674 ranong@dbd.go.th


รับจดทะเบียนบริษัทยะลา

รับจดทะเบียนบริษัทยะลาโทร.082-009-7793

ยะลามี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัท ยะลาทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองยะลา
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเบตง
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบันนังสตา
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอธารโต
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอยะหา
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอรามัน
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกาบัง
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกรงปินัง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท ยะลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016 yala@thairegistration.com


รับจดทะเบียนบริษัทภูเก็ต

รับจดทะเบียนบริษัทภูเก็ตโทร.082-009-7793

ภูเก็ตมี 3 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทภูเก็ตทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองภูเก็ต
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกะทู้
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอถลาง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0 7621 7406 , 0 7621 7746 , 0 7621 6578 โทรสาร. 0 7622 4419 phuket@dbd.go.th


รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุง

รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุงโทร.082-009-7793

พัทลุงมี 11 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุงทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพัทลุง
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกงหรา
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเขาชัยสน
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะโหมด
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอควนขนุน
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปากพะยูน
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีบรรพต
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าบอน
 9. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางแก้ว
 10. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าพะยอม
 11. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีนครินทร์

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท พัทลุง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344 phathalung@dbd.go.th


รับจดทะเบียนบริษัทพังงา

รับจดทะเบียนบริษัทพังงา โทร.082-009-7793

พังงา มี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพังงาทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพังงา
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเกาะยาว
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกะปง
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะกั่วทุ่ง
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะกั่วป่า
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคุระบุรี
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทับปุด
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท้ายเหมือง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท พังงา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0 7644 0635 , 0 7644 0636 โทรสาร. 0 7644 0636 phangnga@dbd.go.th