Line id : @biztimes
082-009-7793
รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับทำเว็บไซต์ ทั่วประเทศ

Your cart

แก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัท

รับจดทะเบียนแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขที่ตั้งบริษัท

แก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการ

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจลงนามบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนแก้ไข กรรมการและอำนาจลงนาม ต้องมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เราสามารถยื่นจดได้ทั้งแบบออนไลน์(e-Registration) และแบบยื่นเอกสารโดยตรง(Walk in) ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ได้ทั้ง 2 แบบ เรายินดีบริการจดทะเบี่ยนแก้ไขกรรมการและอำนาจลงนามบริษัท ให้ท่านได้ทั่วประเทศ

จดทะเบียนพาณิชย์-จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รับจดทะเบียนพาณิชย์-ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา
 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคล
 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์)

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียพาณิชย์ รับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

จดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

สิ่งที่บริษัท(นายจ้าง)ควรรู้? เกี่ยวกับประกันสังคม

เมื่อท่านได้จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยถูกต้องตามกฏหมายแล้ว และบริษัทของท่านมีการจ้างคนเข้ามาทำงาน ท่านมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้างานวันแรก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้างของท่านเอง เพราะประกันสังคมมีกฎหมายคุ้มครองนายจ้าง-ลูกจ้างที่ดี และมีสิทธิประโยชน์หลายประการ ในยามที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน
และเมื่อบริษัทของท่านเข้าระบบประกันสังคมแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักเงินเดือนลูกจ้างร้อยละ 5 (ไม่เกิน 750 บ.) และเงินของบริษัทอีกร้อยละ 5 เท่ากัน ในแต่ละเดือน และนำส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ๆมักจะให้สำนักงานบัญชี เป็นผู้ดูแลให้

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ให้ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(จดVAT)

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดเวลาการจดทะเบียน
1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภายในกำหนด 6 เดือน
ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่
มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการ
ก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01.1 จำนวน 1 ชุด 3 ฉบับ พร้อมกับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536
 5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

2. ออกใบกำกับภาษี

  2.1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

  2.2 การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

  2.3 การออกใบกำกับภาษีด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

  3.1 รายงานภาษีซื้อ

  3.2 รายงานภาษีขาย

  3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการยื่น

  4.1 การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

  4.2 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

  4.3 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย

  4.4 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4.5 การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(จดvat) ให้ท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร แถมยังสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

ปรึกษาฟรี 082-009-7793 Line id : @biztimes

การจดแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัดนั้น เราต้องศึกษาให้เข้าใจทุกขั้นตอน แต่หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา เสียโอกาสที่จะไปทำอย่างอย่างอื่นที่ดีกว่า ไว้ใจให้มืออาชีพอย่างเราจัดการได้นะครับ

ทำไมต้องใช้บริการจดแปรสภาพกับเรา ?

 • เราคือมืออาชีพด้านการจดทะเบียน รู้ลึกรู้จริงทุกขั้นตอนของการจดแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบยื่นเอกสารแบบเดิมๆ
 • ช่วยท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หากท่านไม่รู้ขั้นตอนและไปดำเนินการเอง ทำเอกสารผิด อาจเสียทั้งเวลาต่อคิวนาน เสียค่าเดินทาง ฯลฯ

จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดได้อย่างไร? (ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(www.dbd.go.th))

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรอห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน สิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบสำเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ เป็นบริษัทจำกัดด้วยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สำนักข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มี สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอม ต่อนายทะเบียนได้ที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
4. ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก กล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
5. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่ วันที่ดำเนินการหลังสุด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อให้ ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
5.2กำหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน และกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน
5.3กำหนดจำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
5.4กำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่งจะออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน5.5แต่งตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจของกรรมการ
5.6แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5.7ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการแปรสภาพ
6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตาม (5)เสร็จสิ้นแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น หรือชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสอแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนชำระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ หรือทำเอกสารหลักฐาน การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
8. คณะกรรมการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมหมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนและห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดจะต้องไม่มีชื่อบริษัท วัตถุที่ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้นของแต่ละคนแตกต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้เดิม

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยรอยละ 25ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
10. ดวงตราสำคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดดวงตรา*

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ชำระค่าอากร 200บาท
4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2หน้า)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1
9. สำเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
10. สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
11. สำเนาข้อบังคับชำระค่าอากร 200บาท (ถ้ามี)
12. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ(ถ้ามี)
13. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด(ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสอพิมพ์)
14. สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
15. สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
16. สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
17. สำเนาหลักฐานการชำ ระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
19.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนกงานแหง่ ใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสังเขป
20. สำเนาบัตรประ จำตัวของกรรมการทุกคน
21. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
22. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึก หรือชำระค่า อากรแสตมป์ 10 บาท)

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทำคำขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th

ค่าธรรมเนียม

1. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 5,000บาท

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100บาท

3. หนังสือรับรองรายการละ 40บาท

4. รับรอง สำเนาเอกสาร คำขอจดทะเบียนหน้าละ 50บาท

สถานที่จดทะเบียน

1.หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

     (1)ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) 

     (2)ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต www.dbd.go.th

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ให้ท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร แถมยังสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศ

เลิกห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
เสร็จการชำระบัญชี

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร แถมยังสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

จดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วนจำกัด

1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร แถมยังสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท่องเที่ยว

จดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจ นำเที่ยว ท่องเที่ยว
จดทะเบียน ขอใบอนุญา ธุรกิจ นำเที่ยว ท่องเที่ยว ปรึกษาฟรี 082-009-7793

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ท่องเที่ยว ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ผู้ที่จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้นั้นจะต้องมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว” เสียก่อนนะครับ โดยไปยื่นขอใบอนุญาตได้ที่กรมการท่องเที่ยว 

 การจดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเลือกจดเป็นนิติบุคคล(บริษัท/หจก.) มากกว่า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และหากมีรายได้มากๆ การทำธุรกิจในแบบนิติบุคคล+การจัดการวางแผนภาษีที่ดี จะช่วยลดภาระภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย

#ขั้นตอนการจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว

 1. กรณี จดเป็นนิติบุคคล ต้องทำการ จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับ ที่สำคัญ ต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุว่า “ประกอบธุรกิจบริการการนำเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 
 2. ทำกรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว
 3. เตรียมเอกสาร ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมีเยอะมาก เช่น แบบคำขอ(สธก.๒), สำเนากรมธรรม์ประกันภัย, เอกสารเกี่ยวกับบริษัท(หนังสือรับรอง บอจ.2,3,4,5ฯลฯ), แผนที่, รูปถ่ายสำนักงาน ฯลฯ
 4. ยื่นจดผ่านออนไลน์ โดยอาจจะส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเสียก่อน
 5. หากเอกสารไม่ติดอะไร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาให้นำเอกสารตัวจริงไปยื่นขอใบอนุญาตที่กรมการท่องเที่ยว

#ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

#ตัวอย่างบัญชีธนาคารที่ บริษัทต้องเปิดร่วมกับกรมการท่องเที่ยว

ตัวอย่างบัญชีธนาคารที่บริษัทต้องเปิดร่วมกับกรมการท่องเที่ยว
ตัวอย่างบัญชีธนาคารที่บริษัทต้องเปิดร่วมกับกรมการท่องเที่ยว

 #อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ  

 ทั่วไป 60,0000 ฿
 นำเที่ยวจากต่างประเทศ 30,000 ฿
ในประเทศ 15,000 ฿
 เฉพาะพื้นที่ 3,000 ฿

#รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

     เรายินดีบริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ท่านได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการเตรียมาเอกสาร แถมยังสะดวก รวดเร็วยิ่งกว่า ปรึกษาเราฟรี!

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes