Line id : @biztimes
082-009-7793
รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับทำเว็บไซต์ ทั่วประเทศ

Your cart

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดเวลาการจดทะเบียน
1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภายในกำหนด 6 เดือน
ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่
มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการ
ก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

  1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
  2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
  4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01.1 จำนวน 1 ชุด 3 ฉบับ พร้อมกับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
  3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
  4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536
  5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

2. ออกใบกำกับภาษี

  2.1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

  2.2 การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

  2.3 การออกใบกำกับภาษีด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

  3.1 รายงานภาษีซื้อ

  3.2 รายงานภาษีขาย

  3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการยื่น

  4.1 การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

  4.2 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

  4.3 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย

  4.4 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4.5 การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ขั้นตอนการจดบริษัทออนไลน์ e-registration (จดบริษัทด้วยตัวเอง)

ขั้นตอนการจดบริษัทออนไลน์ e-registration (จดบริษัทด้วยตัวเอง)

1.ลงทะเบียนระบบ E-Registration : ให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ E-Registration ก่อนนะครับ ซึ่งก่อนลงทะเบียนแต่ละท่านต้องเตรียมข้อมูล บัตรประชาชน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้พร้อม เมื่อพร้อม แล้วก็คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้เลยครับ =>> ลงทะเบียนระบบ E-registration
2.ดาวน์โหลดและพริ้นท์ฟอร์มมาเซ็นชื่อ : เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดและพริ้นท์ฟอร์มมาเซ็นชื่อ และนำเอกสารไปยื่นต่อหน้านายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ใกล้บ้านท่าน เพื่อยืนยันตัวตน
3.ยื่นยัน E-mail ส่วนตัวของแต่ละท่าน หลังจากยื่นเอกสารยืนยันตัวตน จะมีเมลส่งไปที่เมลท่านให้ท่านเข้าไปกดลิ้งค์ Activate User
4.ป้อนข้อมูลคำขอจดทะเบียนบริษัทฯ เข้าสู่ระบบ : ให้ใช้ Account ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเข้าสู่ระบบและป้อนข้อมูลคำขอจดทะเบียนบริษัทฯ เข้าสู่ระบบเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบ ลิ้งค์ =>> เข้าสู่ระบบ E-Registration ก่อนจะป้อนข้อมูลเข้าระบบท่านต้องเตรียม ชื่อบริษัทฯ แบบตราประทับ แผนที่บริษัท และ เรียกประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน ตกลงกันให้ดีในเรื่อง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนหุ้น กรรมการ อำนาจลงนาม วัตถุประสงค์ของบริษัฯ ฯลฯ ให้มีข้อมูลพร้อมเสียก่อน
5.ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หากคำขอจดทะเบียนบริษัทฯของท่านไม่ติดอะไร นายทะเบียนอนุมัติเมื่อไร จะมี E-mail แจ้งกลับมาว่า “แจ้งเตือนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” ให้ผู้ก่อตั้งทุกคนเข้า ระบบเพื่อลงลายมืออชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ทำได้โดย เข้าระบบ และไปยัง จดทะเบียนนิติบุคคล>ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์>เลือกรายการที่ท่านทำไว้ และ คลิ๊กส่ง SMS-OTP ให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนทำเหมือนกัน จะมีข้อความตัวเลข 6 หลักส่งไปที่เบอร์มือถือของแต่ละท่าน ให้นำเลขมากรอกในระบบให้ครบทุกคน
6.ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทฯ : เมื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกคนแล้ว ให้ใช้ Account ของกรรมการผู้ทำคำขอ กดยื่นเรื่องและ Print ใบแจ้งค่าธรรมเนียม เพื่อนำใบแจ้งไปชำระค่าธรรมเนียมต่อไป
7.รอผลและเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที : เมื่อชำระค่าธรรเนียมจดทะเบียนบริษัทฯเสร็จแล้วรอไม่เกิน 1 วันทำการ ท่านก็สามารถ Print หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใบเสร็จ และเริ่มดำเนินกิจการของท่านได้ทันที ส่วนใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียน(ใบ พค.0401)ทางกรมพัฒฯจะจัดส่งมาให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


หากท่านคิดว่าจดบริษัทด้วยตัวเอง ยุ่งยาก ลำบาก เสียเวลา กลัวผิด ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ด้านกฏหมาย ไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ฯลฯ ใช้บริการกับเราดีกว่าครับ

จดทะเบียนบริษัทกับเรา ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.ส่งข้อมูล

ติดต่อเราและส่งข้อมูลให้เราเพื่อทำเอกสาร เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งทุกคน ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท ฯลฯ เข้ามาที่ Line id : @biztimes

QR-Code Biz Times

2.เซ็นเอกสาร

หลังจากท่านส่งข้อมูลครบ เราจะใช้วิธีโทรคุยกับท่านเพื่อเก็บรายละเอียดบริษัทที่จะจดทะเบียนเช่น วัตถุประสงค์ ทุน กรรมการ สัดส่วนหุ้น ฯลฯ เพื่อจัดทำเอกสาร และนัดเซ็น เราใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงในการจัดทำเอกสาร และส่งให้ท่านเซ็นได้ทันที

3.รอรับเอกสาร-เริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

สำหรับลูกค้าจดบริษัทราคา 7,700 บาท เราจะให้เวลาดำเนินการประมาณ 3-7 วัน

หากต้องการจดบริษัทด่วน 1 วันเสร็จ ต้องเพิ่มราคาเป็น 9,900 บ.นะครับ สายด่วน โทร. 082-009-7793

ขั้นตอนการจดบริษัทด่วนวันเดียวเสร็จ(จดบริษัทด้วยตัวเอง)

ขั้นตอนการจดบริษัทด่วนวันเดียวเสร็จ(จดบริษัทด้วยตัวเอง)

1.จองชื่อบริษัท จองชื่อห้างหุ้นส่วน โดยคลิ๊กจองที่ลิ้งค์=>> จองชื่อบริษัทฯกับเว็บกระทรวงพาณิชย์

   แต่ถ้าต้องการจองด่วนไม่อยากเสียเวลาสมัครสมาชิกเว็บกระทรวงพาณิชย์ ท่านสามารถจองกับเราได้ด้วยการส่งข้อมูลชื่อที่ต้องการจองมาที่ Line id : @biztimes
 2.พิมพ์แบบฟอร์ม พิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งก่อนจะพิมพ์เอกสารท่านต้องเรียกประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน ตกลงกันให้ดีในเรื่อง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนหุ้น กรรมการอำนาจลงนาม วัตถุประสงค์ของบริษัฯ ฯลฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนบริษัทฯ โดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
     ลิ้งค์=>> ดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
     ลิ้งค์=>> ดาวน์โหลดฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
     แต่ถ้าท่านยังไม่ชำนาญพอหรือไม่มีเวลาพิมพ์ เรามีบริการพิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถพิมพ์เอกสารให้ท่านเสร็จได้ ภายในไม่เกิน 2 ชม.
     ติดต่อเรา Line id : @biztimes Tel.082-009-7793
 3.แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กรณีจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย แต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ต้องแต่งตั้ง
 4.เตรียมเอกสารแนบ ทำตรายาง สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้
     – สำเนาบัตรประชาชนกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน คนละ 1 ชุด
     – แผนที่ตั้ง(วาดในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมา)
     – ตราประทับบริษัทฯ
     – กรณี มีชาวต่างชาติลงหุ้นด้วย ต้องใช้สำเนาพาสปอร์ตของคนต่างชาติคนละ 1 ชุด และต้องแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร(ตัวจริง) แสดงเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่คนไทยชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด โดยฝากไว้ในบัญชีผู้ถือหุ้นแต่ละคนตามสัดส่วนที่ลง (เฉพาะคนไทย)
     – กรณี ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ต้องแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร(ตัวจริง) แสดงเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด โดยฝากไว้ในบัญชีผู้ถือหุ้นแต่ละคนตามสัดส่วนที่ลง
 5.ยื่นเอกสารจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใกล้บ้านท่าน หากท่านเตรียมเอกสารครบ ไม่มีขาดตกบกพร่อง ก็สามารถยื่นจดทะเบียนเสร็จภายในวันนั้นได้เลยครับ แต่เราขอแนะนำให้ท่านไปกดบัตรคิวแต่เช้านะครับ เพราะบางเขตคนเยอะมากถ้าไปตอนบ่ายอาจไม่ได้คิวจดวันนั้น ก็เป็นได้นะครับ


หากท่านคิดว่าจดบริษัทด้วยตัวเอง ยุ่งยาก ลำบาก เสียเวลา กลัวผิด ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ด้านกฏหมาย ไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ฯลฯ ใช้บริการกับเราดีกว่าครับ

จดทะเบียนบริษัทกับเรา ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.ส่งข้อมูล

ติดต่อเราและส่งข้อมูลให้เราเพื่อทำเอกสาร เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งทุกคน ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท ฯลฯ เข้ามาที่ Line id : @biztimes

QR-Code Biz Times

2.เซ็นเอกสาร

หลังจากท่านส่งข้อมูลครบ เราจะใช้วิธีโทรคุยกับท่านเพื่อเก็บรายละเอียดบริษัทที่จะจดทะเบียนเช่น วัตถุประสงค์ ทุน กรรมการ สัดส่วนหุ้น ฯลฯ เพื่อจัดทำเอกสาร และนัดเซ็น เราใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงในการจัดทำเอกสาร และส่งให้ท่านเซ็นได้ทันที

3.รอรับเอกสาร-เริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

สำหรับลูกค้าจดบริษัทราคา 7,700 บาท เราจะให้เวลาดำเนินการประมาณ 3-7 วัน

หากต้องการจดบริษัทด่วน 1 วันเสร็จ ต้องเพิ่มราคาเป็น 9,900 บ.นะครับ สายด่วน โทร. 082-009-7793

มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ที่จะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดและเงินทุนเป้าหมายของธุรกิจความจำเป็นในการบริหารจัดการข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกรูปแบบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำให้รวดเร็วแต่อาจขาดความรอบคอบ สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับ กฎหมายน้อย โดยธุรกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจำหน่ายเทป ซีดี

2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำธุรกิจเพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยจำแนกความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กับประเภทที่ไม่จำกัดจำนวนโดยหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำได้ยากขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน

2.2 บริษัท จำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมาก จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารรูปคณะกรรมการ และบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ์

( ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )