การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อก่อนต้องมีอย่างน้อย 7 คนแต่ปัจจุบันมีแค่ 3 คน ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว และสามารถยื่นจดภายในวันเดียวได้ด้วยการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชนผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนๆละ 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก ที่จะใช้จดทะเบียนบริษัท

หากเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ เอกสารที่จะใช้จดทะเบียนบริษัทก็ใช้เพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เราต้องเรียกผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนมาประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะจด โดยต้องมีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 1. ชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อต้องสอดคล้องหรือมีความหมายเหมือนกัน เช่น CAT FOOD CO.,LTD. อาจใช้ภาษาไทยเป็น “บริษัท แคท ฟู้ด จำกัด” หรือ “บริษัท อาหารแมว จำกัด” หรือ “บริษัท ซีเอที ฟู้ด จำกัด” ก็ได้ทั้ง 3 ชื่อ
 2. ตราประทับบริษัท ถ้าบริษัทกำหนดให้อำนาจลงนาม ต้องมีตราประทับด้วย เราต้องออกแบบตราประทับให้ถูกกฏ ( ***อ่านกฎเกณฑ์การทำตราประทับบริษัทที่ลิ้งค์นี้ ) แต่หากอำนาจลงนาม ระบุว่าลงนามอย่างเดียว เราก็ไม่ต้องทำตราประทับ ซึ่งจดทะเบียนในรูปบริษัทจะกำหนดอำนาจแบบมีหรือไม่มีตราประทับก็ได้ แต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบังคับว่าต้องมีตราประทับด้วย
 3. ทุนจดทะเบียนบริษัท
 4. กรรมการอำนาจลงนาม
 5. ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนเข้าชื่อซื้อหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท
 7. วัตถุประสงค์ ประเภทธุรกิจของบริษัท
 8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลเหล่านี้หากท่านยังไม่มีประสบการณ์ เรายินดีให้คำปรึษาฟรี โทร 082-009-7793 หรือ line id : @biztimes

ฟอร์มจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ ที่ต้องมีก่อนไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

 1. ฟอร์มที่ต้องใช้จดทะเบียนบริษัท ต้อง download และ Print ออกมาให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเซ็นให้ครบทุกตำแหน่ง เช่น บอจ.1,2,3 และ 5 ,รายงานการประชุม ,ข้อบังคับ ,สสช.1 ,หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ โดยฟอร์มต่างๆ download ได้จากลิ้งนี้ : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
 2. ใบจองชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนๆละ 1 ชุด
 4. แผนที่ตั้งบริษัท โดยวาดในฟอร์มที่ download จากลิ้งค์ข้อ 1
 5. ตราประทับตัวจริง
 6. กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบสำเนาเอกสารผู้รับรองลายมือชื่อด้วย

หากท่านทำครบตามนี้ทั้งหมาด ก็สามารถยื่จดได้ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทุกเขตทั่วประเทศ แต่หากท่านมีปัญหาติดขัดด้านใด ปรึกษาเราฟรี โทร 082-009-7793 หรือ line id : @biztimes